Ocelové konstrukce vysokých stožárů

Kovopor Strmilov s.r.o. vyrábí vysoké ocelové stožáry jako svojí další výrobní řadu, kterou doplňuje tradiční nabídku ocelových konstrukcí. Vysoké stožáry jsou velmi náročné na technickou přípravu, výrobu i montáž samotnou. Zákazník většinou požaduje zpracování stožárů hlavní i pomocné ocelové konstrukce od designového návrhu až po realizaci. Technická příprava tudíž v sobě obvykle zahrnuje návrh ocelové konstrukce, statický výpočet, schválení návrhu zákazníkem, zpracování dílenské dokumentace, technologických postupů a zpracování montážní dokumentace.

Rozdělení stožárů

  • stožár - štíhlá konstrukce charakterizovaná výškou, výrazně převažující nad největším půdorysným rozměrem
  • kotvený stožár - stožár, jehož těleso je vodorovně pružně podepřeno v jedné nebo více výškových úrovních systému kotvení
  • vetknutý stožár - stožár, jehož štíhlá konstrukce je vetknuta do základu
  • těleso stožáru - vlastní nosná konstrukce stožáru, tuhá na ohyb

Statický výpočet

U ocelových stožárů jsou velmi důležité složité statické výpočty podléhající přísným normám CE

Statický výpočet ocelových konstrukcí vysokých stožárů je nezbytnou součástí projektové dokumentace různých stupňů. Podle této úrovně dokumentace musí mít různou míru přesnosti a podrobnosti. Je třeba stanovit všechny použité normy a ostatní použité podklady, eventuelně i odkazy na použité experimenty. V současné době jsou většinou používány výpočetní programy a je třeba uvádět jméno tohoto programu, autora či nositele tohoto programu a jeho verzi a číslo licence programu, který byl použit. Také je třeba uvést druh počítače a datum, eventuelně čas, kdy výpočet probíhal. Nelze vyloučit situaci, kdy dojde k poruše počítačového systému a následně k chybě ve výpočtu!

Statický výpočet vysokých stožárů musí být jasný, přehledný, musí obsahovat všechna nezbytná vstupní data. Statický výpočet ocelových stožárů musí být kontrolovatelný, a proto musíme uvést všechny vstupní údaje pro definici konstrukce a jejího zatížení.

Výroba a montáž

Samotná výroba ocelových konstrukcí vysokých stožárů je z velké části prováděna v CNC vrtacích centrech. Případné zkušební montáže vyžadují velké prostory. Montáže jsou prováděny za pomocí stavebních jeřábů.

Součástí výroby bývá i provedení magnetických a ultrazvukových svárových i materiálových zkoušek.

Povrchová ochrana

Povrchová ochrana ocelových stožárů, žárovým zinkem musí splňovat nejnáročnější požadavky a bezpečnostní i ekologické předpisy. Z tohoto důvodu firma Kovopor Strmilov s.r.o. využívá pouze schválených zinkoven, které mají oprávnění tento materiál zinkovat.